Dịch vụ
Hỗ trợ online

tu lanh hitachi nhathut mui panasoniccong tac panasonic

  Hỗ trợ 1

 

  Hỗ trợ 2

 

Hỗ trợ 3

Gửi yêu cầu

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá dịch vụ của Asiacontrol như thế nào?

Xem kết quả   

Gửi yêu cầu

F-7.2-00-BM1
15/11/2003

MC1

INSPECTION ORDER

(Giấy yêu cầu giám định)

To(Kính gửi): ASIACONTROL

Order No. (Số yêu cầu):
 
Applicant (Người yêu cầu):
Address (Địa chỉ):
Tel (Số điện thoại):   Fax:
Tax code (Mã số thuế):   Email:
Commodity (Tên hàng):
Means of transportation (Tên phương tiện vận tải):
Quantity requested for inspection (Số lượng yêu cầu giám định):
Condition of the cargo (Tình trạng hàng hóa):
Scope of inspection (Hạng mục yêu cầu giám định):
Date, time, place of inspection (Ngày, giờ, địa điểm hẹn giám định):
Contact person (Tên người liên hệ):
Enclosure (B/L, L/C, Contract) (Giấy tờ kèm theo (vận đơn, L/C, hợp đồng)):
Quantity of certificates requested (Số bản chứng thư yêu cầu cấp):
Vietnamese (Tiếng Việt): set (bản)
Foreign language (Ngoại ngữ): set (bản)
We confirm our payment directly to your office as soon as getting full set of inspection certificate
(Chúng tôi cam kết sẽ thanh toán đầy đủ phí giám định ngay sau khi nhận được chứng thư).
Date:   
(Ngày, tháng, năm)
APPLICANT
(Người yêu cầu)